Algemene aankoop en betalingsvoorwaarden:

Art. 1: De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en is volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek bindend voor de gestelde termijnen. De factuur of rekening geldt als eerste ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is wanneer de termijn van betaling verstreken is. Facturen hebben een betalingstermijn van 30 dagen voor de professionals en 8 dagen voor de particulieren. Indien er vermeld staat contante betaling, dient de factuur of rekening binnen de 48u te worden betaald.

Art.2: Mocht de schuldenaar nalaten de factuur te voldoen binnen de getelde termijn, dan wordt gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling het verschuldigd bedrag van rechtsweg en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met a) een conventionele schadevergoeding van 15% ( met een minimum van €40) teneinde de door SAVINOLI geleden schade te vergoeden en de administratieve kosten te dekken en b) intresten vanaf de vervaldatum van betrokken factuur tot en met de gehele betaling ervan aan 1,5% per maand.

Art.3: Betalingen vooraf gelden enkel als voorschot en behoudens uitzonderlijke afspraken met de afgevaardigd bestuurder van Savinoli. Een voorafbetaling kan gevraagd worden ter garantie bij bedragen vanaf 1000 Euro en zullen in geen enkele omstandigheid recht geven op extra kortingen! 

Art.4: De professionele bestelbon is bindend na ondertekening! Indien men wil afzien van de aankoop van de gevraagde goederen, hetzij deels of geheel, en dit na een termijn van 3 dagen na de opmaak van de bestelbon, dient men een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 30% van de totaalsom van de betreffende bestelbon! Voor particulieren is een bestelbon definitief bindend na 8 dagen na opmaak van de bestelbon. Wenst men nadien de bestelbon op te zeggen, betaalt men tevens een schadeloosstelling van 30% van de totaalsom van de betreffende bestelbon!

Art.5: Aankopen via de website worden enkel definitief na betaling of opvolging van de voorgeschreven procedure. Hier geldt enkel het teruggaverecht na de levering zoals vermeldt in artikel 9. Kosten van terugzending zijn steeds voor de klant zelf. 

Art.6: Voor de professionals geldt een minimum afname. Olijfolie of olijven worden afgenomen per doos of blister. Wijnen worden afgenomen met een minimum van 36 flessen of 6 dozen per levering!

Art.7: Bij contante betaling wordt er aan professionelen een korting toegestaan van 2%! Een contante betaling is een betaling bij levering! De keuze van contante betaling wordt kenbaar gemaakt bij levering! Eenmaal de factuur werd opgemaakt, kan men dit niet meer wijzigen! Contante betaling wordt vermeld op de factuur!

Art.8: Producten worden enkel in consignatie geplaatst als introductie en voor een beperkte termijn van 2 maanden. Na deze termijn worden de producten enkel terug genomen mits garantie van effectieve bewaring van de goederen en niet beschadigde dozen. Indien er een deelse verkoop is geweest, wordt er in overleg beslist of het overige deel wordt aangekocht of teruggegeven. Er worden enkel volle dozen wijn teruggenomen. Consignatie kan enkel deels en bij reeds een minimum aankoopsom van 800 Euro. Ze geldt enkel voor wijnen van boven de 80 Euro per doos aankoop. De producten blijven eigendom van SAVINOLI zolang ze niet worden afgerekend. Savinoli behoudt het recht deze producten elk ogenblik terug te mogen halen bij elk vermoeden van onregelmatigheden tijdens of na het verstrijken van de termijn van 2 maanden. Elk product kan maar éénmalig in consignatie daar de consignatie wordt gezien als een introductie van het product. 

Art.9: Foutieve leveringen, zowel verkeerde als slechte goederen, dienen binnen 2 werkdagen na levering gemeld te worden per email. Na het verstrijken van deze 48u wordt de klacht niet meer aanvaard. Foutieve of slechte leveringen dienen te worden ingeleverd en worden direct vervangen indien de producten op voorraad zijn. De koper ziet af van elk verhaal in verband met de levertermijn van de te vervangen producten! Flessen die men inlevert, moeten meer dan half vol zijn en voorzien zijn van de originele kurk of draaistop. Ook bevuilde of gebroken flessen worden niet teruggenomen.  

Art.10: Bestelde en geleverde goederen worden zonder klacht van verkeerde- of slechte goederen noch teruggenomen of geruild met andere goederen!

Art.11: Bij blijvende geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout (België) bevoegd.                                                        

Privacy Statement

Inzake de privacy wetgeving delen wij mede dat wij uw gegevens opslaan voor onze administratieve  doeleinden en het voeren van reclame vanuit eigen bedrijf, SAVINOLI.

Uw gegevens beperken zich tot naam, adres, telefoon, mailadres en BTW nummer. Wij vermelden uitdrukkelijk dat wij geen gegevens uitwisselen met anderen, niet voor privé, niet voor zakelijke doeleinden.

U kan ten alle tijden uw gegevens opvragen en deze wijzigen. Bij geen enkele activiteit binnen de drie jaar na een aankoop of deelname, zullen uw gegevens automatisch verwijderd worden uit ons gegevensbestand van.

SAVINOLI gaat ethisch om met uw gegevens en zal met de gebruikelijke beveiliging zijn data afschermen voor hackers. Indien toch mocht blijken dat deze gehackt worden, beschouwen wij dit als een geval van overmacht en zullen wij u direct op de hoogte brengen. Anderzijds, mocht u dit ervaren,  vragen wij dringend contact op te nemen zodat wij met u de nodige maatregelen kunnen nemen en is u akkoord af te zien van elke klacht ten overstaan van  SAVINOLI.

Door te handelen met SAVINOLI gaat u volledig akkoord met dit Statement. Voor Vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke GDPR/AVG  van SAVINOLI  – 0475/260927 – Steenweg op Sevendonk 110 – 2360 Oud-Turnhout en/of het uitgebreid Privacy Statement opvragen.